Terug naar home

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheden

1. In deze algemene voorwaarden wordt Merketeers B.V. aangeduid als “de opdrachtnemer”.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “de opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarden de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.

4. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

5. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

6. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds door opdrachtnemer worden gewijzigd. In dat geval zal de opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd over deze wijziging.  

Artikel 2: Offertes

1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand (30 dagen) is aanvaard.

2. Offertes door de opdrachtnemers zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

3. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, omschrijvingen en adviezen) zijn nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.  

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en wijzigen in gegeven opdrachten

1. Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis van partijen.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Voor zover deze onjuistheden bevatten zal de opdrachtnemer daarover navraag doen bij de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever draagt risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen, dan wel het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie.

4. Voor zover onduidelijk ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied in overeenstemming met de inhoud van de opdracht.

5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt.  

Artikel 4: Opzegging en annulering

1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanner de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van het geen ter zake van de uitvoering reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of ander anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeven van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

2. In het geval opdrachtgever de overeenkomst annuleert voordat opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, is opdrachtgever gehouden om annuleringskosten van 10% van de waarde van de totale overeengekomen opdracht aan opdrachtnemer te vergoeden. Bij annulering is opdrachtgever terwijl door opdrachtnemer reeds voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, dan mag opdrachtnemer de werkelijke kosten in rekening brengen voor zover die hoger liggen dan 10% van de totale overeengekomen opdracht. Is dat niet het geval dan heeft opdrachtnemer onverminderd recht op betaling van 10% van de waarde van de totale overeengekomen opdracht.

3. Een opdrachtgever die periodiek bepaalde producten of diensten van opdrachtnemer afneemt tegen een vaste periodieke prijs, is gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van de periode en met in achtneming van een opzegtermijn van twee maand op te zeggen.  

Artikel 5: Gegevens en zaken opdrachtgever; risico

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.

2. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.

3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, het recht heeft de opdracht terug te geven.

5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in het artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

6. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer aan deze verplichtingen voldaan te hebben.

7. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.

8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.  

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst. De totale aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de totale som van de opdracht, dan wel overeenkomst gedurende een periode van 12 maanden. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is voor ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt vergoed.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor Indirecte – en gevolgschade (waaronder in ieder geval begrepen maar niet uitsluitend verlies van omzet) is altijd uitgesloten.

3. De beperking van de aansprakelijkheid op grond van artikel 6 lid 1 kan slechts buiten toepassing worden gelaten in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer, waarbij de bewijslast steeds op opdrachtgever rust om dit aannemelijk te maken. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.

4. De opdrachtgever is steeds gehouden om opdrachtnemer uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van een gebrek, althans binnen 30 dagen nadat opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk in te lichten over het gebrek. Opdrachtnemer is in dat geval gehouden om het gebrek te herstellen, in welk geval het recht op schadevergoeding volledig is uitgesloten.

5. Voor zover het gebrek door opdrachtnemer niet wordt hersteld is opdrachtgever gehouden om uiterlijk binnen zes maanden nadat de klacht bij opdrachtnemer is gemeld een vordering in rechte in te stellen tot vergoeding van schade, op straffe van verval van dat recht.

6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.

7. In het geval (een deel van) de opdracht wordt uitbesteed aan een derde, dan zijn voor wat betreft de aansprakelijkheid van opdrachtnemer met betrekking tot de uitbestede opdracht steeds eerst van toepassing de voorwaarden van deze derde.  

Artikel 7: Wijze van uitvoering opdracht

1. De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemer, uitvoeren.

2. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht, alsmede opdrachtgever te wijzen op eventuele risico’s die kleven aan de door de opdrachtgever gewenste aanpak.

3. De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamheden zijn verricht ten behoeven van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is zelf steeds verantwoordelijk voor de inhoud van de gecreëerde werken. Opdrachtgever heeft uit dien hoofde ook een zelfstandige verplichting om tenminste de Nederlandse Reclame Code, vigerende regelgeving omtrent oneerlijke handelspraktijken alsmede de Handelsnaamwet en het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom na te leven, als ook overige nationale en internationale regelgeving ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en databanken.

6. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de opdracht tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

7. Door Opdrachtnemer ingeschakelde derden kunnen de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Opdrachtnemer zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.  

Artikel 8: Overmacht

1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of volledig kan nakomen ten gevolgen van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en natuurrampen, pandemieën (als ook de gevolgen ervan) verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Als overmacht valt tevens aan te merken de situatie waarbij het netwerk, c.q. de digitale en online producten en/of diensten die opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgevers verzorgt en onderhoudt, als gevolg van een buiten de opdrachtnemer gelegen oorzaak niet bereikbaar c.q. offline zijn (daarvan is in ieder geval sprake bij overmacht aan de zijde van derden, gebrekkigheid van hard- en software van derden, die door opdrachtnemer worden gebruikt, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storingen van internet, of andere datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten).

3. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

4. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1, 2 of 3 van dit artikel zich voordoet, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als de situatie langer dan 30 dagen voortduurt, maar er ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer geen verplichting tot vergoeding van enige schade.  

Artikel 9: (Druk) proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht heeft uitgevoerd.

3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.  

Artikel 10: Intellectueel- en Industrieel eigendom

1. De opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot werken, creaties, visualisaties, vormgevingen, ideeën en andere producten van de geest welke hij heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is derhalve exclusief rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

2. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen en geleverde werken ect. zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan de opdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

3. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.  

Artikel 11: Geheimhouding

1. De opdrachtnemer zal, respectievelijk medewerkers van de opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden (onderaannemers) zullen, bij de uitvoering van de opdracht en bij het verrichten van de werkzaamheden mogelijk toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het vertrouwelijke informatie betreft geheim houden en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht.

2. Partijen zijn gehouden geheimhouding te betrachten van alle door of namens hen ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.

3. Partijen kunnen hun medewerkers en de voor hen in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst werkzame derden geheimhoudingsverklaringen laten ondertekenen voor zover een van de partijen dit nodig acht.  

Artikel 12: Prijzen declaratie en kosten

1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan een specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. De door de opdrachtnemer gemaakt kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaratie van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.

5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.

6. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgevers aan te passen, evenwel met een maximum overschrijding van 10%. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijging na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijzigingen van tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van ministerie van economische zaken.

8. Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of beëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.  

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens

1. In het geval dat opdrachtnemer persoonsgegevens voor opdrachtgever verwerkt ter uitvoering van de opdracht, dan zal opdrachtnemer verwerking altijd zoveel mogelijk uitvoering in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien nodig sluiten partijen ten aanzien van de verwerking een verwerkersovereenkomst.

2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wei persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een registratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of waarop de opdrachtgever op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk in het geval dat sprake is een schending die toerekenbaar is aan de opdrachtnemer.  

Artikel 14: Eigendom halffabrikaten, productiemiddelen etc.

1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

3. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, evenals resten, zoals snij afval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer worden bewaard, geschied dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.  

Artikel 15: Aflevering en leveringstermijn

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent.

2. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts een indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een redelijke termijnstelling.

3. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterst termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot verwijzing van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en18. zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.  

Artikel 16: Onderzoek bij aflevering, afwijkingen

1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

4. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruik)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijking van geringe betekenis zijn.  

Artikel 17: Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

2. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

3. In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.

4. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vallen het recht van reclame.

5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.  

Artikel 18: Gebruik en licentie

1. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd een productie te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst. Voor elk gebruik, waarvoor geen toestemming is verleend komt de opdrachtnemer een directe opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik.

2. De opdrachtnemer heeft de vrijheid om de naam van de opdrachtgever, alsmede (delen van) gecreëerde werken en het voor de opdrachtgever ontwikkelde productie te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie.  

Artikel 19: Betaling

1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen van 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of doormiddel van storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening.

2. De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,= exclusief omzetbelasting.

6. Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

7. De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

8. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen.  

Artikel 20: Retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in de opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.|

2. Het volledige eigendomsrecht op de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

3. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoeringen van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.  

Artikel 21: Exit-regeling

1. Na einde van de overeenkomst is opdrachtnemer gehouden binnen een redelijke termijn alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan overstap van een andere leverancier door onder meer de overdracht van data en werken waarvan opdrachtgever rechthebbende is. Daartegenover is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer tegen het gebruikelijke tarief van opdrachtnemer te compenseren voor de medewerking van opdrachtnemer aan de overdracht.

2. Indien redelijkerwijs nodig, mag opdrachtgever van opdrachtnemer verwachten dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden blijft uitvoeren totdat de overdracht is voltooid. Daartegenover is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer tegen het gebruikelijke tarief van opdrachtnemer te compenseren voor de medewerking van opdrachtnemer aan de overdracht.

3. Opdrachtnemer is gehouden de bepalingen uit de exit-regeling op te schorten voor zolang opdrachtnemer nog openstaande vorderingen heeft op opdrachtgever, of in het geval dat opdrachtnemer zonder nadere zekerheidsstelling door opdrachtgever, voldoende indicaties heeft dat opdrachtgever niet in staat is om de kosten voor uitvoering van de exit-regeling te voldoen.  

Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bevoegd.